HỎI ĐÁP

Dấu màu xanh và màu vàng phía sau tên phim nghĩa là gì?

Đó là dấu hiệu cho thấy trạng thái có thể xem được của phim.

Biểu tượng màu xanh nghĩa là tất cả các tập của phim có thể xem được. Biểu tượng màu vàng nghĩa là có một hoặc nhiều tập đang bị hỏng link, và sẽ được thay thế sau.

Có cách nào lưu phim lại để xem sau không?

Có, sau khi đăng ký thành viên thì sẽ có thể lưu phim để xem lại sau.

Có thể xem lại lịch sử những phim từng xem không?

Người dùng khi đăng ký thành viên thì sẽ sử dụng được chức năng này. Lịch sử xem phim sẽ được lưu lại toàn bộ và có thể xoá lịch sử bất cứ lúc nào.